Zamknij
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie : http://wszystkoociasteczkach.pl.

O działalności polskiej meteorologii, hydrologii i gospodarki wodnej


Ogólne zadania IMGW-PIB


Główne zadania IMGW-PIB obejmują:
 • Prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinach związanych z działalnością Instytutu.
 • Prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji przy pomocy podstawowych systemów i sieci pomiarowych.
 • Zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie materiałów pomiarowych i obserwacyjnych krajowych i zagranicznych.
 • Opracowywanie i rozpowszechnianie prognoz i ostrzeżeń dla osłony ludności oraz gospodarki narodowej i obronności Państwa.
 • Prognozowanie jakości zasobów wodnych i zanieczyszczeń atmosfery.
 • Opracowywanie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących.
 • Wydawanie opinii i ekspertyz z dziedzin będących przedmiotem działalności Instytutu.
 • Konstruowanie, badanie, wytwarzanie, sprawdzanie i legalizacja aparatury i sprzętu.
 • Prowadzenie prac normalizacyjnych i unifikacyjnych związanych z działalnością Instytutu.
 • Uczestniczenie w działalności Światowej Organizacji Meteorologicznej i innych agend wyspecjalizowanych ONZ oraz prowadzenie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

Infrastruktura techniczna

Prowadzona w IMGW-PIB Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna (PSHM) w sposób ciągły zapewnia organom Państwa, społeczeństwu i gospodarce narodowej bieżące informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, prognozy i ostrzeżenia, w sytuacjach normalnych, jak i w stanie zagrożeń. W skład systemu PSHM wchodzą trzy podsystemy:

Obserwacyjno pomiarowy

W skład podsystemu wchodzi:
 • naziemna sieć obserwacyjno-pomiarowa, hydrologiczna, meteorologiczna i specjalizowana; łącznie ponad 2000 punktów pomiarowych
 • 8 radarów meteorologicznych
 • 3 stacje aerologiczne
 • system wykrywania i lokalizacji burz (9 stacji detekcyjnych)
 • stacja odbioru danych satelitarnych
 • morski statek badawczy r/v Baltica

Teleinformatyczny i łączności

W skład podsystemu wchodzi:
 • Rozległa sieć komputerowa (WAN) integrująca sieci lokalne (LAN) w Ośrodku Głównym i oddziałach terenowych. Sieć włączona jest w Globalny System Telekomunikacyjny Światowej Organizacji Meteorologicznej oraz posiada przyłącza do internetu. Wykorzystywana jest do transmisji danych pomiarowych i produktów oraz poczty elektronicznej.
 • Farma superkomputerów SGI Origin 3800
 • System central telefonicznych osadzonych na sieci WAN IMGW.
 • System cyfrowej i fonicznej łączności radiotelefonicznej do zbierania danych z sieci automatycznych posterunków i stacji pomiarowych, hydrologicznych i meteorologicznych.

Przetwarzania danych, prognozowania i ostrzegania

W skład podsystemu wchodzi:

 • Ośrodek Centralny i 7 regionalnych ośrodków prognoz meteorologicznych i hydrologicznych oraz osłony.
 • System operacyjnych i historycznych baz danych.
 • System numerycznych, statystycznych i konceptualnych modeli prognostycznych, meteorlogicznych.
 • System rozpowszechniania danych i ostrzeżeń do centralnego i wojewódzkich organów decyzyjnych oraz i nnych użytkowników (System Obsługi Klienta - SOK).

Meteorologia

Działalność IMGW-PIB w zakresie meteorologii obejmuje:
 • Dostarczanie produktów meteorologicznych służbom sektora publicznego i organizacjom komercyjnym.
 • Prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji meteorologicznych.
 • Zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie meteorologicznych materiałów pomiarowych i obserwacyjnych krajowych i zagranicznych.
 • Opracowywanie i eksploatacja meteorologicznych modeli matematycznych.
 • Prace badawczo-rozwojowe z dziedziny meteorologii.

Hydrologia

Działalność IMGW-PIB w zakresie hydrorologii obejmuje:
 • Prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji hydrologicznych.
 • Zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie hydrologicznych materiałów pomiarowych i obserwacyjnych.
 • Dostarczanie produktów hydrologicznych służbom sektora publicznego i organizacjom komercyjnym.
 • Opracowywanie i eksploatacja hydrologicznych modeli matematycznych.

Limnologia

Działalność IMGW-PIB w zakresie limnologii obejmuje:

 • prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji hydrologicznych na sieci stacji jeziornych,
 • zbieranie, archiwizację, przetwarzanie i udostępnianie hydrologicznych oraz limnologicznych materiałów pomiarowych i obserwacyjnych.
 • prace z zakresu hydrologii jezior: bilanse wodne, miksja, stratyfikacja termiczno-tlenowa, wpływ jezior na obieg wody, wahania poziomu wód, zlodzenie,
 • badania morfometryczne jezior: batymetria mis jeziornych, opracowanie planów batymetrycznych, zanikanie jezior, geneza mis jeziornych,
 • analizy jakości wód jezior: monitoring fizyko-chemiczny, przyczyny eutrofizacji jezior, opracowanie koncepcji ochrony jezior.

Gospodarka Wodna

Działalność IMGW-PIB w zakresie gospodarki wodnej obejmuje:

 • prace badawcze  i rozwojowe z zakresu szeroko pojętej gospodarki wodnej skupione wokół Dyrektyw europejskich – Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Powodziowej oraz Dyrektywy dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami  pochodzenia rolniczego,
 • prace dotyczące  stanu ilościowego i jakościowego wód powierzchniowych oraz bilansowania zasobów wodnych,
 • modele procesów zachodzących w zlewni,
 • projektowanie oraz tworzenie baz danych z zakresu gospodarki wodnej.

Inne

Działalność IMGW-PIB obejmuje ponadto następujące przedmiotowe dziedziny:
 • Techniczna kontrola zapór wodnych. Corocznie ocenia się stan techniczny i bezpieczeństwo ok. 200 budowli piętrzących.
 • Monitoring jakości wód. Ośrodek Monitoringu Jakości Wód (OMJW) jest jednostką organizacyjną IMGW powołaną do prowadzenia prac badawczych w zakresie jakości wód. OMJW współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Unii Europejskiej w pracach wykonywanych dla potrzeb Europejskiej Agencji Środowiska.
 • Pomiary aktynometryczne (p. Barbara Bogdańska -178).
 • Pomiary radioaktywności atmosfery (p. Franciszek Łukasiewicz -288).
 • Pomiary skażeń.
 • Pomiary zanieczyszczeń.
 • Legalizacja aparatury i sprzętu meteorologicznego i hydrologicznego.

ü  modele procesów fizycznych zachodzących w zlewni,