Zamknij
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie : http://wszystkoociasteczkach.pl.

O IMGW-PIB

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Zadania statutowe IMGW-PIB
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) jest jednostką badawczo-rozwojową utworzoną na mocy uchwały nr 338/72 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1972 r. w sprawie połączenia Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego z Instytutem Gospodarki Wodnej, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (tekst jednolity Dz.U. nr 44/91, poz. 194 i nr 107, poz. 464 z późniejszymi zmianami). Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Środowiska.

Przedmiot i zakres działania
Do podstawowych statutowych zadań Instytutu należy prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz służb państwowych w dziedzinach:

° meteorologii
° hydrologii
° oceanologii
° gospodarki i inżynierii wodnej
° jakości zasobów wodnych
° gospodarki ściekowej
° utylizacji osadów ściekowych

Celem działania Instytutu jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodowej i obronności Państwa w zakresie jego działania. Cel ten Instytut realizuje przez prowadzenie prac badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych oraz przez utrzymanie sieci obserwacyjno - pomiarowej, prowadzenie obserwacji i pomiarów, opracowywanie prognoz i ekspertyz.

Z kart historii


1919
 • Powstanie polskiej Państwowej Służby Hydrologicznej.
 • Utworzenie Państwowego Instytutu Meteorologicznego na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 28 kwietnia 1919 r. (Dz. U. Rz. P. nr 39 poz. 290).
1921
 • Powołanie Służby Morskiej.
1922
 • Uchwałą Sejmu Ustawodawczego PIM uzyskuje swój odrębny statut.
1934
 • Nadanie nazwy Instytut Hydrograficzny.
1939-1945
 • II wojna światowa - Kontynuacja pomiarów hydrologicznych i klimatologicznych.
1945
 • Utworzenie Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego (PIHM).
 • Powołanie Oddziałów w Białymstoku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Słupsku, Warszawie i Wrocławiu oraz przejściowo w Łodzi.
1952
 • Uruchomienie sieci pomiarów aktynometrycznych.
1957
 • Uruchomienie pomiarów radioaktywności atmosfery.
1960
 • Podjęcie przez Radę Ministrów uchwały o powołaniu Instytutu Gospodarki Wodnej.
1963
 • Początek pomiarów zanieczyszczeń chemicznych w atmosferze.
1964
 • Uruchomienie radaru meteorologicznego.
1965
 • Uruchomienie sondaży rakietowych górnej atmosfery.
1967
 • Początek regularnego odbioru danych satelitarnych.
1971
 • Uruchomienie Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej.
1973
 • Połączenie Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego oraz Instytutu Gospodarki Wodnej w Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
 • Powołanie Ośrodka Badań i Pomiarów Wodnych.
1974
 • Podjęcie uchwały nr 50/74 Prezydium Rządu PRL w sprawie modernizacji Służby Hydrologiczno Meteorologicznej.
  W ramach realizacji tej uchwały w latach następnych zbudowano kilkadziesiąt budynków stacji meteorologicznych, limnigrafów i innych urządzeń i budowli pomiarowych.
1977
 • Uruchomienie pierwszej, całkowicie zaprojektowanej i wykonanej w IMGW prototypowej telemetrycznej sieci pomiarowej w dorzeczu Pilicy - ASOD (Automatyczny System Odbioru Danych) składającego się z automatycznych stacji opadowych i wodowskazowych, przeznaczonych do sygnalizacji i osłony zbiornika wodnego w Smardzewicach w oparciu o transmisję radiową sygnałów pomiarowych.
 • Rozpoczęcie przez pracowników IMGW pomiarów meteorologicznych na Stacji Antarktycznej PAN im. Henryka Arctowskiego - stacja nr WMO 89052.
1986
 • Utworzenie Służby Technicznej Kontroli Zapór.
1987
 • Rozpoczęcie procesu wdrażania komputerów osobistych.
1988
 • Uruchomienie państwowego monitoringu jakości wód.
1989
 • Wprowadzenie systemu wymiany informacji danych z prędkością 9600 bit/s.
1991
 • Automatyzacja systemów pomiarów aerologicznych.
 • Zakończenie I etapu modernizacji Centralnego Laboratorium Aparatury Pomiarowej (modernizacja tunelu aerodynamicznego i kanału hydrometrycznego).
1992
 • Zakup komputera IBM AS 400; modernizacja baz danych.
 • Wprowadzenie do eksploatacji barometrów elektronicznych PA 11 w miejsce dotychczas stosowanych barometrów rtęciowych.
1993
 • Uruchomienie specjalizowanej sieci łączności X.25 METPAK.
 • Zakup pierwszego meteorologicznego radaru dopplerowskiego.
 • Zakup i instalacja 170 cyfrowych rejestratorów stanów wody.
 • II etap modernizacji Centralnego Laboratorium Aparatury Pomiarowej (pomiary ciśnienia i temperatury).
1994
 • Wdrożenie jednolitego w skali IMGW Systemu Hydrologii Operacyjnej SHO.
 • Wydanie Atlasu Morza Bałtyckiego.
 • Zatwierdzenie przez Radę Naukową IMGW dokumentu "Kierunki rozwoju Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW w latach 1996-2005" będącego programem modernizacji Służby.
 • Udział stacji Meteorologicznych IMGW w Europejskim Eksperymencie ETEX, którego zadaniem było zweryfikowanie modeli matematycznych dalekiego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń atmosfery w tym również radionuklidów.
 • Instalacja pierwszych stacji automatycznych o programie synoptycznym.
1995
 • Uruchomienie sieci TCP/IP.
1996
 • Instalacja w Krakowie nowej stacji odbioru cyfrowych danych satelitarnych.
 • Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Morskiej Hydrologii Operacyjnej.
1997
 • Aktywny udział jednostek IMGW w działaniach Głównego Sztabu Antykryzysowego, wojewódzkich i lokalnych komitetów przeciwpowodziowych.
 • Opracowanie programu monitoringu i osłony hydrologiczno-meteorologicznej (System Monitoringu i Osłony Kraju).
 • Podpisanie przez Rząd RP i Bank Światowy umowy pożyczki na realizację programu usuwania skutków powodzi, w tym modernizacji służby hydrologiczno-meteorologicznej.
1998
 • Uruchomienie w Krakowie i wdrożenie do pracy operacyjnej mezoskalowego modelu ALADIN.
 • Uruchomienie serwera www ze stroną internetową IMGW.
 • Zakup nowego serwera IBM AS 400 dla Centralnej Bazy Danych Historycznych.
1999
 • Instalacja 50 automatycznych stacji meteorologicznych MAWS przeznaczonych do rejestracji warunków klimatycznych Polski.
 • Instalacja deszczomierzy rejestrujących opad cyfrowo.
2000
 • Przystąpienie IMGW do Regionalnej Sieci TCP/IP Przekazywania Danych Meteorologicznych (RMDCN).
 • Początek publikowania prognozy indeksu UV.
 • Podpisanie pierwszych kontraktów na realizacje zadań składowych umowy pożyczki Banku Światowego na realizację programu usuwania skutków powodzi, w tym modernizacji służby hydrologiczno-meteorologicznej:
  - Modernizacja stanowisk pomiarowych CLAP.
  - Budowa i wdrożenie systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych.
  - Zakup i wdrożenie urządzeń ADCP.
 • Przystąpienie IMGW do konsorcjum ośrodków superkomputerowych.
2001
 • Wdrożenie urządzeń ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) do wykonywania pomiarów natężenia przepływu.
 • Zakończenie budowy i rozpoczęcie eksploatacji systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych (wrzesień) z transmisją danych w oparciu o łącza VSAT.
 • Uruchomienie i rozpoczęcie rutynowej pracy przez Mobilne Laboratorium Pomiarowe, wykonujące prace kalibracyjne w terenie.
 • Rozpoczęcie realizacji komponentów Systemu Monitoringu i Osłony Kraju.
 • Telemetryczna hydrologiczno-meteorologiczna sieć pomiarowa.
 • System osłony i prognoz hydrologicznych.
 • Meteorologiczny model prognostyczny.
 • System teleinformatyczny IMGW oraz System Obsługi Klienta.
2002
 • Zainstalowanie 42 stacji automatycznych MAWS 301 na terenach stacji hydrologiczno-meteorologicznych IMGW.
 • Wdrożenie nowoczesnego systemu teleinformatycznego obejmującego Ośrodek Główny, Oddziały, Biura Prognoz i Lotniskowe Stacje Meteorologiczne.
 • Oddanie do użytku Systemu Obsługi Klienta.
 • Wyposażenie ekip terenowych w nowoczesny sprzęt do wykonywania pomiarów w tym w: wyciągi mostowe, łodzie, silniki do łodzi, pojazdy, mobilne zestawy pomiarowe, rezerwowe źródła zasilania dla stacji meteorologicznych.
 • Zainstalowanie w IMGW superkomputera SGI Origin 3800.
 • Zrealizowanie zadania prowadzenia pomiarów radioaktywności atmosfery w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.
 • Zrealizowanie zadania i prace w ramach współdziałania z międzynarodowymi systemami monitoringu środowiska oraz monitoringiem krajowym.
 • Uruchomienie pierwszych łączy satelitarnych VSAT do transmisji danych radarowych.
2003
 • Rozbudowa i dalsza modernizacja sieci hydrologiczno-meteorologicznej.
 • Kontrola i kalibracja lotniskowych systemów meteorologicznych zainstalowanych przez ARL.
 • Zainstalowanie w Radarowym Centrum Operacyjnym analityczno-prognostycznego systemu NIMROD.
 • Dalsza modernizacja systemu łączności.
 • Wprowadzenie nowego systemu transmisji danych i obsługi klienta w ramach programu modernizacji państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej.
 • Modernizacja systemu osłony hydrologicznej w CBPH i BPH.
 • Modernizacja systemu prezentacji danych meteorologicznych.
2004
 • Otwarcie 8 (ostatniego) radaru sieci radarów meteorologicznych POLRAD.
 • Końcowa faza realizacji budowy sieci 1000 posterunków telemetrycznych.
2005
 • Modernizacja Systemu Radiosondaży w Legionowie, Łebie i Wrocławiu.
2006
 • Spotkanie poświęcone procesowi wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 200/60/WE w Polsce
 • Uroczyste przekazanie obowiązków Dyrektora Naczelnego IMGW prof. dr inż. Mieczysławowi Ostojskiemu przez prof. dr inż. Jana Zielińskiego
2007
 • Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej
 • Dyrektor Naczelny IMGW wybrany do Rady Wykonawczej WMO
 • 60-lecie działalności PTGeof
 • Uroczyste rozpoczęcie budowy Centrum Naukowo-Dydaktycznego SGGW
 • Dyrektor Naczelny IMGW wybrany Vice Przewodniczącym EACCS w EUMETSAT
2008
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w METEOALARM
 • 60 lat działalności Oddziału IMGW we Wrocławiu i obchody Światowego Dnia Meteorologii i Dnia Wody
 • Otwarcie kiosku meteorologicznego w Zakopanem
 • rozpoczęcie pracy automatycznej stacji synoptycznej PETROBALTIC BETA
2009
 • 90-lecie IMGW
 • OTT Qliner - nowe urządzenie pomiarowe Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej
 • Otwarcie Centrum Nadzoru Operacyjnego Państwowej Służby Hydrologiczno - Meteorologicznej
 • Obchody 90-lecia PSHM
 • Otwarcie kiosku meteorologicznego w Warszawie
 • IMGW w EIG EUMETNET
 • Dyrektor IMGW wiceprzewodniczącym RAVI WMO
 • Otwarcie kiosku meteorologicznego w Sopocie
2015
  • Przekazanie obowiązków Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego
   dr inż. Przemysławowi Łagodzkiemu