Zamknij
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie : http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zakres badań

W Zakładzie Chemii wykonywane są pomiary i analizy próbek środowiskowych w oparciu o sprawdzone, referencyjne metody badawcze z wykorzystaniem zaawansowanych technik analitycznych między innymi takich jak: chromatografia gazowa, spektrometria AAS, spektrofotometria UV-VIS.
Zakres prowadzonych badań obejmuje: pobieranie próbek i wykonywanie analiz w zakresie badań zanieczyszczenia fizykochemicznego wód powierzchniowych, podziemnych i do spożycia, ścieków i osadów dennych.

Szczegółowy zakres badań przedstawiono poniżej:

1. Analiza składu chemicznego wód i ścieków

 • Parametry fizykochemiczne:
  • pH (A)
  • przewodność elektryczna właściwa (A)
  • barwa
  • mętność
  • zawiesina ogólna (A)
  • substancje rozpuszczone
  • zasadowość ogólna
  • związki azotu (azot azotanowy (A), azotynowy (A), amonowy (A), azot Kjeldahla, azot ogólny)
  • związki fosforu (ortofosforany, fosfor ogólny) (A)
  • biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, BZT5
  • tlen rozpuszczony
  • chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr (A) ChZT-Mn – utlenialność)
  • ogólny węgiel organiczny, OWO
  • twardość ogólna (A)
  • chlorki (A)
  • siarczany (A)
  • indeks fenolowy
  • detergenty anionowe
  • substancje ropopochodne
  • substancje ekstrahujące się eterem naftowym
 • Metale Fe (A), Mn (A), Ca (A), Mg (A), K (A), Na (A), Zn (A), As, Cd, Cr, Ni, Hg, Pb, Al
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA acenaften, acenaftylen, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, chryzen, piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoeanten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(ghi)terylen
 • Pestycydy chloroorganiczne γ-HCH, aldryna, epoksyd heptachloru, dieldryna, endryna, izodryna, pp’-DDT, pp’-DDE, pp’-DDD, metoksychlor
 • Polichlorowane bifenyle PCB PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB153, PCB138, PCB180


2. Agresywność wody

Ocena stopnia agresywności chemicznej wody w stosunku do betonu w oparciu o analizę fizykochemiczną wody w zakresie:

 • pH (A)
 • substancje rozpuszczone
 • przewodność elektryczna właściwa (A)
 • siarczany (A)
 • chlorki (A)
 • wapń (A)
 • magnez (A)
 • agresywny CO2
 • amoniak (A)
 • zasadowość ogólna3. Analiza składu chemicznego próbek stałych

 • Parametry ogólne: pH, strata prażenia, zawartość biogenów, zawartość węglanów
 • Metale Fe, Mn, Ca, Mg, K, Na, As, Cd, Cr, Ni, Zn, Hg, Pb
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA acenaften, acenaftylen, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, chryzen, piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoeanten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(ghi)terylen
 • Pestycydy chloroorganiczne γ-HCH, aldryna, epoksyd heptachloru, dieldryna, endryna, izodryna, pp’-DDT, pp’-DDE, pp’-DDD, metoksychlor
 • Polichlorowane bifenyle PCB PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB153, PCB138, PCB180


4. Analiza granulometryczna
Badania uziarnienia (składu granulometrycznego) gruntu metodą sitową (grunty niespoiste) i metodą areometryczną (grunty spoiste) zgodne z Polską Normą.


(A) metody akredytowane